Izaberite vaš jezik

Da bi imali brže i lakše lečenje, ali i zdraviji i kvalitetniji život, građani imaju pravo i obavezu da izaberu svog lekara koji je čuvar kapije zdravstvenog sistema. O zdravlju dece do 18 godina života brine izabrani pedijatar, dok radno aktivno stanovništvo bira lekara opšte prakse ili lekara medicine rada. Lekara opšte prakse mogu izabrati svi građani, zaposleni, nezaposleni i penzioneri, dok lekara medicine rada biraju zaposleni i bivši zaposleni. Devojke starije od 15 godina i žene biraju i svog lekara ginekologa, a mlađi od 18 godina i stariji od 65 godina biraju i svog stomatologa. Pravo na izbor stomatologa imaju i žene u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja.

Izabrani lekar (doktor i medicinska sestra) vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućen je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije kao i dobijanje saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Obaveza pacijenta je da izabere svog izabranog lekara. Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potreba overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti formular, koji se može naći kod svake sestre, ali i na info-pultevima.

Obrazac - Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Pedijatar

Maloletnom detetu lekara biraju roditelji, sa ličnom kartom i detetovom zdravstvenom knjižicom. Odabir lekara se može učiniti u Domu zdravlja, na teritoriji filijale zdravstvenog osiguranja koja je izdala zdravstvenu knjižicu ili u mestu stalnog ili privremenog boravka.Izabrani pedijatar prati dete od prvog dana života pa sve do punoletstva. To je dug period u kom dete raste, razvija se, sazreva u psihofizički, socijalno, emotivno zrelu osobu, ali i period u kom se mnoge bolesti mogu otkriti na vreme, a neke i sprečiti. Zadatak svakog pedijatra je i sprečavanje komplikacija bolesti, unapređivanje kvaliteta života, sprečavanje invalidnosti, a time i produženje života pojedinca.

Ginekolog

Žene, osim što moraju da izaberu svog lekara opšte prakse ili medicine rada, imaju pravo, ali i obavezu da izaberu i ginekologa. Na izbor ginekologa imaju sve ženske osobe starije od 15 godina. Izabrani ginekolog se stara o reproduktivnom zdravlju ženske populacije, ali je njegov veliki značaj i u preventivnom radu. Roditeljstvo ne počinje trudnoćom, već mnogo ranije. Sa svojim ličnim ginekologom može se obezbediti sigurnija trudnoća. Planiranje trudnoće kao i sama trudnoća su specifična stanja koja moraju da prate stručnjaci prvenstveno zbog zdravlje majke i bebe.

Stomatolog

Sve kategorije stanovništva koje imaju pravo da biraju lekara, pa samim tim i stomatologa, moraju imati nove zdravstvene legitimacije, uredno overene, da bi mogli da potpišu Izjavu o izboru. Prednost izabranog stomatologa je i u tome što on vodi računa o deci, od najranijeg uzrasta pa sve do navršenih 18 godina, te primenjujući sva pravila i principe preventivnog programa nastoji da se karijes frekvenca svede na minimum.

Pravo na izabranog doktora stomatologije imaju:

  • Deca do navršenih 18 godina života
  • Žene u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja
  • Osobe starije od 65 godina (samo za akrilatne proteze - ostale usluge plaćaju)
  • Osobe pre transplatacije bubrega i operacija na srcu
  • Osobe u preoperativnom i postoperativnom tretmanu malignih bolesti maksilofacijalnog predela
  • Osobe sa urođenim i stečenim deformitetima lica i vilica u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana
  • Osobe u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije