Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Op?ta praksa

Slu?ba za zdravstvenu za?titu odraslih sa polivaletnom patrona?om i ku?nim le?enjem u svom sastavu ima :

 • Odeljenje za zdravstvenu za?titu odraslih sa ambulantama,
 • Odeljenje ku?nog le?enja i nege,
 • Odeljenje polivalentne patrona?e.

Pored delatnosti u sedi?tu Dom zdravlja Odeljenje za zdravstvenu za?titu odraslih po teritorijalnom principu delatnost obavlja u naseljenom mestima op?tine Temerin i to :

 • Zdravstvena stanica Ba?ki Jarak,
 • Zdravstvena stanica Sirig,
 • Ambulanta Staro ?ur?evo,
 • Ambulanta Telep.

Hitna pomo?

Slu?ba za hitnu medicinsku pomo? i sanitetski prevoz u svom sastavu ima :

 • Slu?ba za hitnu medicinsku pomo?,
 • Odsek za sanitetski prevoz.

Pedijatrija i ginekologija

Slu?ba za zdravstvenu za?titu dece i ?ena sa polivalentnom patrona?om u svom sastavu ima :

 • Odeljenje za zdravstvenu za?titu dece,
 • Odsek za zdravstvenu za?titu ?ena,
 • Odsek polivalentne patrona?e.

Stomatologija

Slu?ba stomatolo?ke zdravstvene za?tite u sedi?tu Dom zdravlja u Temerinu ima :

 • Odeljenje za stomatolo?ku zdravstvenu za?titu odraslih,
 • Odeljenje za de?iju i preventivnu stomatologiju,
 • Odsek zubne tehnike.

Pored delatnosti u sedi?tu Doma zdravlja Slu?ba stomatolo?ke zdravstvene delatnost obavlja i u naseljenim mestima op?tine Temerin i to :

 • Ambulanta stomatolo?ke zdravstvene za?tite u Ba?kom Jarku,
 • Ambulanta stomatolo?ke zdravstvene za?tite u Sirigu.

Laboratorija, RTG i UZ

Slu?ba za radiolo?ku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku u svom sastavu ima :

 • Odsek rendgen dijagnostike sa ultrazvukom,
 • Odeljenje laboratorijske dijagnostike.

Specijalisti?ke slu?be

Slu?ba za specijalisti?ko-kosultativnu delatnost Doma zdravlja Temerin ima :

 • Odsek pneumoftiziologije,
 • Odsek interne medicine,
 • Odsek fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • Odsek oftalmologije.

Apoteka

Slu?ba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - Apoteka pored delatnosti u Temerinu ima :

 • Ogranak u Ba?kom Jarku,
 • Ogranak u Sirigu,
 • Ogranak u Starom ?ur?evu.

Zajedni?ke slu?be

Slu?ba za pravne, ekonomsko finanskijske, tehni?ke i druge sli?ne poslove ima dva odeljenja i to :

 • Odeljenje za pravne i ekonomsko - finansijske poslove,
 • Odeljenje za poslove tehni?kog odr?avanja i odr?avanja higijene.