JNVM 14/14 - nabavka lekova Lista A i A1/RFZO

Štampa
Pogodaka: 1268

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2015.godine u 10 časova, a istog dana u 10:30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda

- Tabela


Izmena konkursne dokumentacije:

- Izmena 09.01.2014


Pojašnjenje:

- Pojašnjenje