Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

JNMV 10/14 dobra – laboratorijski potrošni materijal

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom. 

Rok za dostavljanje ponuda je 27.06.2014.godine u 10 časova, a istog dana u 10 i 30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Poziv za dostavljanje ponuda


Dopuna konkursne dokumentacije:

- Dopuna konkursne dokumentacije