Javna nabavka velike vrednosti JN br.05/2013

Štampa
Pogodaka: 3127

 

OBAVEŠTENJE

 

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkurusnu dokumentaciju i 16.08.2013. godine, pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.05/2013 - lekova sa liste A i A1/RFZO, lekova liste D/RFZO i medicinska pomagala/RFZO, oblikovana u 607 partija), odnosno dana 19.08.2013.godine, na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, objavila konkursnu dokumentaciju i obaveštenje o pokretanju postupka.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 30.09.2013.godine do 10 časova, a istog dana će se prispele ponude i javno otvoriti. Odluka o dodeli ugovora će odmah po donošenju biti objavljena na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Doma zdravlja „Temerin“. Po isteku, roka od 10 dana od dana objavljivanja odluke, a u kom roku ponuđači mogu da podnose eventualne zahteve za zaštitu prava, Dom zdravlja „Temerin“ će sa najpovoljnjim ponuđačima zaključiti ugovore o nabavci lekova koji se izdaju na recept i medicinskih pomagala koji se izdaju na nalog.

 

 

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Konkurs

- Tabela