Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Javna nabavka JN br.08/2014 - Lekovi sa liste A i A1

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom. 

Rok za dostavljanje ponuda je 07.07.2014.godine u 10 časova, a istog dana u 10 i 30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Tabela za dostavljanje ponuda


Izmena konkursne dokumentacije :

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

- Izmena konkursne dokumentacije 09.07.2014 1

- Izmena konkursne dokumentacije 09.07.2014 2


Izmena konkursne dokumentacije :

- Konkursna dokumentacija 02.07.2014 - prečišćen tekst

- Izmena konkursne dokumentacije 02.07.2014

- Obaveštenje o prudužetku roka za podnošenje ponuda 02.07.2014


Pitanje i odgovor :

- Pitanje i odgovor 1 - 02.07.2014

- Pitanje i odgovor 2 - 02.07.2014


Pitanje i odgovor :

- Pitanje i odgovor - 26.06.2014


Izmena konkursne dokumentacije :

- Izmena konkursne dokumentacije 24.06.2014 - prečišćen tekst


Izmena konkursne dokumentacije :

- Izmena konkursne dokumentacije 24.06.2014 - prečišćen tekst

- Dom zdravlja Temerin - zahtev za pojasnjenjem 24.06.2014

- Pitanje Farmalogist 19.06.2014

- Izmene i dopune konkursne dokumentacije 24.06.2014


Izmena konkursne dokumentacije :

- Izmena konkursne dokumentacije 30.05.2014