Javna nabavka male vrednosti JN br.07/2014 - Sanitetski i pоtrоšni materijal

Štampa
Pogodaka: 1391

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom. 

Rok za dostavljanje ponuda je 25.06.2014.godine u 10 časova, a istog dana u 10 i 30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora:

- Odluka o dodeli ugovora