Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Javna nabavka velike vrednosti JN br.01/2014 - Lekovi i medicinska pomagala

Štampa

 

OBAVEŠTENJE

 

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkursnu dokumentaciju i pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.1/2014 - lekova sa liste A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO, oblikovana u 640 partija), odnosno dana 09.12.2013.godine,  na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, objavila konkursnu dokumentaciju i poziv za dostavljanje ponuda.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 18.01.2014.godine u 10 časova, a istog dana u 10 i 30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti. Odluka o dodeli ugovora će biti objavljena na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Doma zdravlja „Temerin“ 8 dana po završetku. Po isteku, roka od 10 dana od dana objavljivanja odluke, a u kom roku ponuđači mogu da podnose eventualne zahteve za zaštitu prava, Dom zdravlja „Temerin“ će sa najpovoljnjim ponuđačima zaključiti ugovore o nabavci lekova koji se izdaju na recept i medicinskih pomagala koji se izdaju na nalog. 

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkurs

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Tabela


Izmena konkursne dokumentacije :

- Izmena broj 1

- Izmena broj 2

- Izmena broj 3


- Zahtev za pojašnjenjem


Odluka o dodeli ugovora