Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

JN 11/2020 RTG aparat sa CR sistemom

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija - izmenjena

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda


Odluka produžetku roka:

- Obaveštenje o produžetku roka.


Odluka o dodeli ugovora:

- Odluka