Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

JN 03/2020 Stomatologija

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda


- Tabela sa izmenama


- Pitanje i odgovor 1


Odluka produžetku roka:

- Obaveštenje o produžetku roka


Odluka produžetku roka:

- Obaveštenje o produžetku roka. Novi rok za podnošenje ponuda je 18.06.2020

- Tabela sa izmenama

- Pitanje i odgovor 2

 

Odluka o dodeli ugovora:

- Odluka