JAVNA NABAVKA JN 03/2018 stomatološki potrošni materijal

Štampa
Pogodaka: 2064

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda


Odluka produžetku roka:

- Odluka

Tabela MS Word:

- Tabela

Pitanje i odgovor:

- Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora:

- Odluka