Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

JN 01/17 - sanitetski materijal

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda


Pitanja i odgovori:

- Konkursna dokumentacija sa izmenama

- Produžetak roka


Pitanja i odgovori:

- Farmalogist - pitanje

- Farmalogist - odgovor


Dodela ugovora:

- Odluka o dodeli ugovora