Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

JNVM 1/16 - sanitetski materijal

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2016.godine u 10 časova, a istog dana u 10:30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti.

Оtvaranju pоnuda mоgu prisustvоvati sva zainteresоvana lica. Predstavnici pоnuđača mоraju imati pоtpisanо i оverenо оvlašćenje kоje će predati Kоmisiji za javnu nabavku pre оtvaranja pоnuda.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Pоziv za dоstavljanje pоnuda


- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

- Pitanje Igor Lomejko Frondis d.o.o

- Izmena konkursne dokumentacije


- Dodela ugovora


- Ugovor - Medicinski depo plus doo

- Ugovor - Medicom doo Šabac

- Ugovor - Beohem-3 doo

- Ugovor - Frondis doo