Javna nabavka velike vrednosti JN br.02/2013

Štampa
Pogodaka: 5508

 

OBAVEŠTENJE

 

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkurusnu dokumentaciju i 20.05.2013. godine, pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.2/2013 - lekova sa liste A i A1/RFZO, lekova liste D/RFZO i medicinska pomagala/RFZO, oblikovana u 607 partija), odnosno dana 23.05.2013.godine,  na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, objavila konkursnu dokumentaciju i obaveštenje o pokretanju postupka.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 31.05.2013.godine, a istog dana će se prispele ponude i javno otvoriti. Postupak pregovaranja će se obaviti 05.06.2013.godine, a Odluka o dodeli ugovora će biti doneta u okvirnom roku od pet dana od dana sprovedenog pregovaranja. Odluka o dodeli ugovora će odmah po donošenju biti objavljena na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Doma zdravlja „Temerin“. Po isteku, roka od 10 dana od dana objavljivanja odluke, a u kom roku ponuĐači mogu da podnose eventualne zahteve za zaštitu prava, Dom zdravlja „Temerin“ će sa najpovoljnjim ponuđačima zaključiti ugovore o nabavci lekova koji se izdaju na recept i medicinskih pomagala koji se izdaju na nalog. 

 


- Obaveštenje za pregovaranje

- Obaveštenje za pregovaranje - izmena


Izmena konkursne dokumentacije 27.05.2013:

- Konkurs

- Izmena konkursa

- Pitanje 1

- Pitanje 2

- Odgovori


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkurs

- Obaveštenje

- Tabela