Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

октобар 2015
26
понедељак

Сертфикат о акредитацији

Штампа

Дoм здравља "Тeмeрин" je успeшнo прoшаo прoцeс акрeдитациje и прeма oцeнама спoљних oцeњивача дoбиo лицeнцу каo акрeдитoвана здравствeна устанoва на максималних 7 гoдина, штo je самo joш jeдан пoказатeљ да je рад запoслeних каo и стањe у устанoви на наjвишeм мoгућeм нивoу.

Опширније...

октобар 2015
1
четвртак

Спољна контрола агенције за акредитацију

Штампа

У периоду од 11. до 13. октобра 2015. биће извршена спољна контрола и оцењивање од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у Дому здравља Темерин због добијања сертификата о акредитацији.

мај 2015
19
уторак

Акредитација у Дому здравља

Штампа

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. (Закон о здравственој заштити, 2005, члан 213.)

Постоји све већи захтев за спољашњом, независном проценом успешности пружања здравствених услуга насупрот формално утврђеном скупу националних стандарда.

Акредитација је најстарији и најпознатији облик спољашње процене здравствених услуга широм света. Акредитациони процес примењује стандарде изврсности, самопроцене и вештине здравствених професионалаца обучених и ангажованих у оквиру тимова за проверу.

Акредитација обухвата самопроцену од стране здравствене установе ради евалуације нивоа њихове ефикасности у односу на постављене стандарде. Спољашњи тим за проверу, састављен од стручњака, врши процену рада здравствене установе. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Дом здравља Темерин је у поступку акредитације.