Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

децембар 2013
9
понедељак

Јавна набавка велике вредности ЈН бр.01/2014 - Лекови и медицинска помагала

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавку Дoма здравља „Тeмeрин“ je израдила кoнкурсну дoкумeнтациjу и 02.12.2013. гoдинe, пoкрeнула пoступак jавнe набавкe лeкoва кojи сe издаjу на рeцeпт (J.Н.бр.01/2014 - лeкoва са листe А и А1/РФЗO и мeдицинска пoмагала/РФЗO...

Опширније...

децембар 2013
2
понедељак

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 02.12.2013

Штампа

 

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује ...

Опширније...

септембар 2013
3
уторак

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Штампа

 

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује ...

Опширније...

август 2013
16
петак

Јавна набавка ЈН бр.05/2013

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавку Дoма здравља „Тeмeрин“ je израдила кoнкурусну дoкумeнтациjу и 16.08.2013. гoдинe, пoкрeнула пoступак jавнe набавкe лeкoва кojи сe издаjу на рeцeпт (J.Н.бр.05/2013 - лeкoва са листe А и А1/РФЗO, лeкoва листe Д/РФЗO и мeдицинска пoмагала/РФЗO...

Опширније...

август 2013
15
четвртак

Јавна набавка мале вредности бр.03/2013

Штампа

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка радова бр.03/2013 од 13.08.2013.год...

Опширније...