Јавна набавка мале вредности бр.03/2013

Штампа
Погодака: 1949

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка радова бр.03/2013 од 13.08.2013.год. 

Предмет јавне набавке:,,Радови на санацији и адаптацији објекта Дома здравља "Темерин", амбуланта "Сириг", Ознака из општег речника набавке: 45000000- Грађевински радови 45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

Преузимање конкурсне документације може се извршити у просторијама наручиоца на адреси: ул.Народног фронта бр.82, Темерин, сваког радног дана од 7:00 часова до 14,00 часова или на писани захтев заинтересованог понуђача може бити послата поштом или mail-om или са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 02.09.2013. године до 10:00 часова, без обзира на начин подношења.

  


Измена конкурсне дoкумeнтациjе за прeузимањe:

- Измена конкурса од 26.08.2013 (Продужен рок за достављање понуда)


Дoкумeнтациjа за прeузимањe:

- Пoзив за дoстављањe пoнуда

- Кoнкурс