Конкурс гинеколог

Штампа
Погодака: 1531

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштитужена,  до повратка замењиваног радника са специјализације (4 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме

 положен стручни испит

Завршена специјализација из гинекологије и акушерства

важећа лиценца.

 
Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:


Уз пријаву заинтересовани кандидати за радн
о место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „
Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично
Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.