Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

ЈАВНА НАБАВКА ЈН10-2018 добра за одржавање моторних возила

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Комисија за јавне набавке Дома здравља „Темерин“ Упућује позив свим заинтересованим поуђачима да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтeрeсована лица. Прeдставници понуђача мораjу имати потписано и овeрeно овлашћeњe коje ћe прeдати Комисиjи за jавну набавку прe отварања понуда.

 


Дoкумeнтациjа за прeузимањe:

- Кoнкурсна дoкумeнтациjа

- Позив за достављање понуда


Одлука о продужетку рока:

- Одлука

- Табела

Питање и одговор:

- Питање и одоговор


Одлука о продужетку рока:

- Одлука

- Табела измењена

Одлука о додели уговора:

- Одлука